Boýag gyryjy pyçaklar

Önümiň ady: Volfram karbid boýag gyryjy pyçaklar

Material: Gaty wolfram karbidi

Marka: CHENGDU HUAXIN

Ölçegi: 50MM X 12MM X 1.5MM

Kesiş gyrasy: 2-kesiş gyrasy (tersine)

Bir Stocka: Elýeterli


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Boýag, pol, stiker bellikleri, ýelim, metal we beton üçin boýag gyryjy pyçaklar 2 ″ Iki gyraly karbid wolfram çalyşýan gyryjy, Fit Linbide, Oneida Air, Warner100X
  Material: Gaty wolfram karbidi
  HUAXIN markasy
  Ölçegi: 50MM X 12MM X 1.5MM
  Kesiş gyrasy: 2-kesiş gyrasy (tersine)
  döwmek burçy: 35 dereje
  Gyryjylara laýyk gelýär: Linbide, Gyzyl şeýtan 3002, Warner ekwiwalenti umumy maksatly gyryjy 50mm ýa-da 60mm
  Paket: howpsuz we aňsat saklamak üçin plastik gap bilen gaplanan guty üçin 10 bölek

  Bu element hakda

  * Hil materiallary: Karbid gyryjy, Hytaý markasy ultrafin karbid bölejikleri bilen ýasalýar, polat gyryjy pyçaklardan 10 esse iş ömri dowam edýär.
  * Täze tehnologiýa: Täze pes basyşly sintezleýji we aýna ýalpyldawuk tehnologiýasy, her bir pyçagyň täsirini iki esse köpeldýär, uglerod polat garyndysyny uzak ömür sürýär we boýagy has çalt we arassalaýar.
  * Ultra-ýokary takyklyk: HUAXIN karbid gyryjy pyçaklar, bäş okly CNC gural ýylmaýjy bilen Hytaý markasy enjamlary tarapyndan öndürilýär.Birnäçe el bilen hil barlagy, her önümiň ýalňyşlyk bahasynyň 0,001 mm-den pes bolmagyny üpjün edýär
  * Iň ýokary çykdajyly: Linbide, Oneida Air Viper AXS001160B, Warner, Red Devil 3002 we şoňa meňzeş umumy maksatly elde ýasalan gyryjy enjamlar üçin amatly. Gaty we ylmy 35 burç dizaýny, gurallaryň geýilmegine garşylyk we kesiş güýjüniň ajaýyp kombinasiýasy
  * Paket: howpsuz we aňsat saklamak üçin plastik gap bilen gaplanan guty üçin 10 bölek

  Näme üçin biz gowy gyryjy

  Gyryjy pyçaklarymyz polat saklaýjynyň üstünde berk bolt bilen berkidilýär.
  Gyryjy pyçaklarymyz bazardaky beýleki markalaryň köpüsinden azyndan iki esse köp.
  Gyryjy pyçaklarymyz gaty galyň, dogry burçy saklamak has aňsat.
  50 mm pyçak, döwülmän tekiz we göni gyrasy.Işiňizi has netijeli ediň.

  Arza meýdany:

  Gämi arassalamak
  Ueelim, boýag, lak, gaýyk hapa garşy örtükleri, odun tegmillerini we poslary ýylylyk ýaragy ýa-da himiki zolakly / tekiz ýerlerden aýyrmak has aňsat.
  Mebel jaýy abatlamak
  Pyçagyň burçy has çylşyrymly jikme-jiklikler üçin ulanylyp bilner.Agaçdan, betondan, metaldan, GRP-de ulanyň.

  Diwar kagyzy we poly arassalamak

  Örän ýiti, ýörite ýer 35 deg.gyralary ýüzleriň çyzylmak howpuny peseldýär. Gämi duralgalaryny, penjireleri, gapylary, agaç bezegleri, posly metal, daş işleri, beton we ş.m.
  Suraty aýyrmak üçin HUAXIN karbid pyçagynyň artykmaçlyklary:
  Örän ýiti kesiş burçy we has möhümi, uzak wagtlap ýiti bolar
  Kerpiç we metal ýaly gaty zatlara-da duş geler.
  Iki tarapa burçlary kesmek, goşa guralyň ömrüni aňladýar


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň