Hil barlagy

Hil barlagy

“HUAXIN CARBIDE” hilini yzygiderli gözegçilikde saklaýar.Işiň çig mal satyn almak, önümçilik, hyzmat etmek, hil barlagy we eksporta eltip bermek we dolandyrmak ýaly ähli ugurlary ýerine ýetirilýär.

* Staffhli işgärler degişli işleri, wezipeleri we amallary yzygiderli gowulandyrmaga çalyşarlar.

* Biziň maksadymyz, müşderiniň isleglerine laýyk gelýän ýa-da ondan ýokary bolan bäsdeşlik bahasynda ýokary hilli önüm bermek.

* Mümkin boldugyça müşderi tarapyndan talap edilýän möhletde harytlary we hyzmatlary eltip bereris.

* Müşderileriň hil ýa-da gowşuryş baradaky isleglerini kanagatlandyryp bilmedik ýerimizde, meseläni müşderileriň göwnünden turmak üçin gyssagly sorarys.Hil gözegçilik ulgamymyzyň bir bölegi hökmünde şol bir şowsuzlygyň gaýtalanmazlygy üçin öňüni alyş çäreleri başlarys.

* Mümkin bolan ýerinde müşderilere gyssagly talaplara kömek ederis.

* Işewür gatnaşyklarymyzyň ähli ugurlarynda esasy elementler hökmünde ygtybarlylygy, dogruçyllygy, dogruçyllygy we hünär ussatlygyny ýokarlandyrarys.