Habarlar

 • PSF kesmek üçin ştapel süýüm kesiji pyçaklar…

  PSF kesmek üçin ştapel süýüm kesiji pyçaklar…

  Poliester ştapel süýüm (PSF) birneme PTA we MEG ýa-da PET çiplerinden ýa-da gaýtadan işlenen PET çüýşe flaklaryndan ýasalan poliester süýümdir.PTA we MEG ýa-da PET çipleri ulanyp öndürilen PSF, Virgin PSF diýlip atlandyrylýar we Gaýtadan işlenen PET Flakes ulanyp öndürilen PSF gaýtadan işlenen PSF diýilýär.100% gyz PSF tipika ...
  Koprak oka
 • Karbid gural materiallary barada esasy bilim

  Karbid gural materiallary barada esasy bilim

  Karbid, tozan metallurgiýa prosesi bilen öndürilýän we gaty karbid (köplenç wolfram karbidi WC) bölejiklerinden we has ýumşak metal baglanyşyk düzüminden ybarat ýokary tizlikli işleýiş (HSM) gural materiallarynyň iň giňden ulanylýan synpydyr.Häzirki wagtda ýüzlerçe WC esasly sementli karbi bar ...
  Koprak oka
 • Baýdeniň täze kanun taslamasy ABŞ-da elektrik ulaglarynyň öndürilmegini göz öňünde tutýar, ýöne Hytaýyň batareýalar üçin çig mal gözegçiligini çözmeýär.

  Prezident Jo Baýdeniň 15-nji awgustda gol çeken inflýasiýany azaltmak kanuny (IRA), geljek on ýylda howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin 369 milliard dollardan gowrak maddany öz içine alýar.Howa paketiniň esasy bölegi, dürli ele satyn almak üçin 7500 dollara çenli federal salgyt ýeňillikleri ...
  Koprak oka
 • Volfram polaty (wolfram karbidi)

  Volfram polaty (volfram karbidi) ýokary gatylyk, könelişme garşylygy, gowy güýç we berklik, ýylylyga garşylyk we poslama garşylyk, esasanam ýokary gatylygy we 500 a temperaturada-da aşaga garşylygy ýaly ajaýyp häsiýetlere eýedir.Esasan üýtgewsiz galýar, a ...
  Koprak oka
 • YT görnüşli sementlenen karbid bilen YG görnüşli sementli karbidiň arasynda näme tapawut bar?

  1. Dürli maddalar YT görnüşli sementlenen karbidiň esasy düzüm bölekleri wolfram karbidi, titanium karbidi (TiC) we kobalt.Onuň derejesi “YT” (“gaty, titanium” hytaý Pinyin prefiksinde iki simwoldan) we titanium karbidiniň ortaça mazmunyndan durýar.Synag üçin ...
  Koprak oka
 • Iş summer Tomus syýahatçylygynyň yssysyny getirmek

  Iş summer Tomus syýahatçylygynyň yssysyny getirmek

  Bu tomus, Hytaýda ýokarlanmagyna garaşylýan temperatura däl, ýerli COVID-19 hadysalarynyň gaýtadan dikeldilmeginiň birnäçe aýlap dowam eden täsirinden içerki syýahat isleginiň ýokarlanmagyna garaşylýar.Pandemiýanyň has gowy gözegçilik astynda bolmagy bilen, okuwçylary we kiçi çagalary bolan maşgalalar ...
  Koprak oka
 • Volfram karbidiniň esasynda gaty garyndy

  Abstrakt SÖELGI: metallurgiýa.SUBSTANCE: oýlap tapyş, poroşok metallurgiýa meýdanyna degişlidir.Hususan-da, wolfram karbidi esasynda süzülen gaty erginleri almak bilen baglanyşykly.Kesiji, buraw we degirmen kesiji öndürmek üçin ulanylyp bilner.Gaty ergininde 80.0-82.0 wt% wolfram ca ...
  Koprak oka
 • Polipropilen mata näme: häsiýetleri, nädip ýasalandygy we nirede

  Polipropilen mata näme: häsiýetleri, nädip ýasalandygy we nirede

  Chengdu Huaxin Semented Carbide Co., Ltd. himiki süýümli pyçaklary öndürmekde ýöriteleşýär (Poliester ştapel süýümleri üçin esasy).Himiki süýümli pyçaklar ýokary berkligi bilen ýokary hilli wolfram karbid tozy ulanýar.Metal poroşok metallurgiýasyndan öndürilen sementlenen karbid pyçagy ýokary ...
  Koprak oka
 • Dragon gaýyk festiwaly

  Dragon gaýyk festiwaly

  Aagondarha gaýyk festiwaly (ýönekeýleşdirilen hytaýça: 端午节; adaty hytaýça: 端午節) hytaý senenamasynyň bäşinji aýynyň bäşinji güni, Gregorian senenamasynda maý aýynyň ýa-da iýun aýynyň gabat gelýän adaty hytaý baýramçylygydyr.Baýram üçin iňlis diliniň ady ...
  Koprak oka
 • Kobalt ýokary eriş nokady (1493 ° C) bolan gaty, ýalpyldawuk, çal metaldyr.

  Kobalt ýokary eriş nokady (1493 ° C) bolan gaty, ýalpyldawuk, çal metaldyr.

  Kobalt ýokary eriş nokady (1493 ° C) bolan gaty, ýalpyldawuk, çal metal.Kobalt esasan himiki maddalar (58 göterim), gaz turbinaly pyçaklar we uçar hereketlendirijileri, ýörite polat, karbidler, göwher gurallary we magnitler öndürmekde ulanylýar.Şu wagta çenli kobaltyň iň uly öndürijisi ...
  Koprak oka
 • Volfram önümleriniň maý aýynda bahasy.05, 2022

  Volfram önümleriniň maý aýynda bahasy.05, 2022

  Volfram önümleriniň maý aýynda bahasy.2022-nji ýylyň 05-nji aprelinde Hytaýyň wolfram bahasy aprel aýynyň birinji ýarymynda ýokarlandy, ýöne şu aýyň ikinji ýarymynda pese gaçdy.Volfram assosiasiýasynyň ortaça bahalary we sanalan wolfram kompaniýalaryndan uzak möhletleýin şertnama bahalary ...
  Koprak oka
 • YT görnüşi bilen YG görnüşli sementlenen karbidiň arasyndaky tapawut

  YT görnüşi bilen YG görnüşli sementlenen karbidiň arasyndaky tapawut

  Sementlenen karbid, çydamly metal birleşmesinden matrisa we geçiş metalyny birleşdiriji faza hökmünde, soňra bolsa tozan metallurgiýa usuly bilen ýasalan garyndy materialy aňladýar.Awtoulag, lukmançylyk, harby, milli goranmak, howa, awiasiýa we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar..Bellemeli ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2