Biz hakda

about us

Kompaniýanyň tertibi

Chengdu HUAXIN sementli karbid Co., Ltd 2003-nji ýyldan bäri professional wolfram karbid pyçaklary / pyçaklary öndürýär. Öňki Çengdu HUAXIN volfram karbid instituty.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz ylmy gözleg, işläp düzmek, dizaýn, wolfram karbidinde dürli pyçak önümlerini öndürmek bilen meşgullanýan in engineeringener we tehniki işgärler topary bilen güýçli tehniki güýje we önümçilik kuwwatyna eýedir.Esasanam garaşly ösen “CH” markamyz.Pyçaklarymyz içerde we dünýäde meşhurdyr.

Biz dürli bazarlarda, şol sanda:

★ Agaç senagaty
★ Iýmit gaýtadan işlemek
Oth Geýim, dokma we deri senagaty
Astic Plastmassany gaýtadan işlemek
Ose Şlang we turba
Ir Şin we rezin
★ Paket öwrülişi

★ Kagyz we gaplama
★ Temmäki we çilim
★ Boýag, pol, stiker ýazgylary, ýelim, metal we beton
Ury Gural enjamlary
★ Nebit we gämi
Abraziw serişdeleri
Industry Umumy önümçilik goşundylary

Önümleriň görnüşleri:
Senagat kesiji pyçaklar we pyçaklar, tegelek pyçaklar, ýörite şekilli kesiji pyçaklar, ýöriteleşdirilen pyçaklar we pyçaklar, himiki süýüm kesmek
pyçaklar, ýokary takyk pyçaklar, temmäki ätiýaçlyk şaýlary kesýän pyçaklar, ütük pyçaklar, gasynlanan karton pyçaklar, gaplaýyş pyçaklary we ş.m.

Önümlerimiziň hemmesi ýokary hilli we dünýäden gowy abraý gazandy.Önümleriň köpüsi müşderiniň isleglerine görä öndürilýär, gaýtadan işlemäge çydamlylygy diňe 0-a çenli peseldip bolýar.0 0 5 mm.Önümleriň materiallaryny saýlamakdan ýa-da önümçilik tehnologiýalaryndan tapawutlylykda, Hytaýda ikinji orunda durýarys.HUAXIN CARBIDE wolfram karbid instituty guramasy hökmünde başlandy, senagat pyçaklaryny, maşyn pyçaklaryny we ýörite hünär kesmek we kesmek öndürijisini dünýä üpjün edijisine öwrüldi.

jgfuyt

Toparymyz

Karbid pyçaklary Hünärmenler.Jenap Li Wen Çi baş menejer we dünýäde pyçak önümçiliginde meşhurdyr. Baý tejribeli we pyçaklary we pyçaklary bilýän, 35 ýyldan gowrak wagt bäri pyçak pudagynda işleýär.

Zawodyň müdiri jenap Liang Yi Lin, karbid pyçak tehnologiýasyny öwrenýär we 25 ýyldan gowrak wagt bäri HUAXIN CARBIDE önümçiligini bagyşlaýar.Productionhli önümçilik prosesi we tehniki proses bilen tanyş.

Satuw menejeri hanym Huang Li Sia, Huaxin-de 6 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär.Ol örän owadan adam, aragatnaşykda ökde we wolfram karbid pyçak önümleri barada çuňňur bilimli.Müşderiniň zerurlyklaryna çalt we wagtynda düşünip, müşderilere problemalary çözmäge kömek edip biler.
Şol bir wagtyň özünde önümçilik bölümi, Hil gözegçiligi bölümi, Önümleri barlamak bölümi, Satuw bölümi, Dizaýn bölümi, nusga otaglary, ammar, dolandyryjy edara we daşky gurşawy kadalaşdyrmak bölümi bar.

Hyzmat

HUAXIN CARBIDE-de dizaýn topary bilen düşünjeleriňizi çalt CAD-a öwürersiňiz.Maşyn süýşürmek ýa-da kesmek üçin dizaýn zerurlyklaryňyz üçin çuňňur derňew berýäris.

Techokary tehnologiýaly 5 AIX CNC we 4 AIX CNC maşynlary, awtoulag üweýji maşynlar we üweýji maşynlar, simli EDM we lazer kesýän maşynlar, tejribeli inersenerler bilen bilelikde, adaty we OEM önümleriniň hemmesini hödürleýäris.Premium hil gurallaryna bolan höwesimiz, bizi dünýäde iň ygtybarly üpjün edijileriň birine öwürdi.Takyk spesifikasiýalara takyk senagat pyçaklaryny, maşyn pyçaklaryny dizaýn edýäris, inerener edýäris we hödürleýäris.

HUAXIN CARBIDE Telekeçi: Ylmy, berk, real, täzelik
HUAXIN KARBIDE Iman: Ilki bilen hil, ilki müşderiler, bitewilik hyzmaty

Wagtynda elýeterli we satuwdan soň ajaýyp hyzmat bilen ýokary hilli önümlerimiz bilen kanagatlanarsyňyz.

Biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz!