Temmäki pudagy üçin tegelek pyçaklar

Temmäki süzgüç çybyklaryny kesmek üçin Hauni Temmäki tegelek pyçaklar

Materiallar: Volfram karbidi

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hauni temmäki tegelek pyçaklarTemmäki süzgüç çybyklaryny kesmek üçin
Bu pyçaklar wirus wolfram karbidinden ýasalýar, Çig mal ýylylyk bilen bejerilýär, wakuum bilen bejerilýär we gatylygy has ýokary.Önümiň durnuklylygyny üpjün etmek üçin öz zawodymyzda ýylylyk bejergisi.

Haryt aýratynlygy:
1. Çydamlylygy we hyzmat möhletini gowulandyrmak, adaty polatdan 600% ýokary;
2. Pyçak çalyşýanlaryň sany azaldylandygy sebäpli önümçiligiň netijeliligi has ýokary we iş wagty gysga bolýar;
3. Sürtülmäniň peselmegi sebäpli arassalamak we kesmek has takyk;
4. Enjamlaryň durnukly öndürilmegini üpjün etmek üçin önümçilik liniýasynyň iş wagtynyň azalmagyny azaltmak;
5. temperatureokary temperaturada we ýokary tizlikli kesiş şertlerinde has gowy kesiş öndürijiligi
6.Pyçagyň gyrasy ýiti, ýylmanak we çydamly, import edilýän takyk gaýtadan işleýän enjamlar önümleriň takyklygyny üpjün etmek üçin dürli standart däl önümleri gaýtadan işläp biler.

Adaty ululyklar:

No.ok. Model belgisi(ululygy mm)
1 Φ60 * Φ19 * 0.27
2 Φ63 * Φ19.05 * 0.3
3 Φ64 * Φ19.05 * 0.3
4 Φ70 * Φ40 * 1
5 Φ70 * Φ50 * 1
6 Φ80 * Φ50 * 1
7 Φ80 * Φ55 * 1
8 Φ85 * Φ16 * 0.25
9 Φ89 * Φ15 * 0.3
10 Φ92 * Φ15 * 0,2
11 Φ100 * Φ15 * 0.3
12 Φ100 * Φ16 * 0.3
13 Φ100 * Φ60 * 1
14 Φ100 * Φ15 * 0.2
15 Φ100 * Φ15 * 0.3
16 Φ100 * Φ15 * 0.35
17 Φ100 * Φ16 * 0.2
18 Φ100 * Φ16 * 0.3
19 Φ100 * Φ19 * 0.3
20 Φ100 * Φ45 * 0.2
21 Φ100 * Φ19 * 0.3
22 Φ101.6 * Φ25.4 * 0,28
23 Φ110 * Φ22 * 0,5
24 Φ120 * Φ56 * 1
25 Φ120 * Φ55 * 1
26 Φ120 * Φ60 * 1

Bellik: Custöriteleşdirilen zatlar kabul ederliklidir. Hereörite ululyk bu ýerde görkezilmeýär, jikme-jiklikler üçin satuw bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Arza:

HUAXIN CARBIDE tegelek pyçaklar ajaýyp arassa kesiş gyralaryna eýedir we beýleki materiallara garanyňda uzak ömri bolan süzgüç çybyklary üçin ulanylyp bilner. Biziň hünärmenlerimiz we iň ösen önümçilik enjamlarymyz önümleriň hilini üpjün edip bilerler.Süzgüç çybygyny süzgüçlere bölmek üçin çilim öndürýän maşynlarda ulanylýan temmäki tegelek pyçaklar.Uzak ömri we arassa kesiş gyralary bar.Bu tegelek pyçaklar MK8, MK9, MK95, Protos 70/80/90 / 90E, GD121 we ş.m. ýaly temmäki maşynlarynyň talaplaryna ulanylýar. Müşderileriň saýlamagy üçin dürli karbid derejeli materiallary hödürläp bileris. Müşderilere dizaýnlar, çyzgylar, pyçakda lazer çap edýän müşderiniň markasy, nyşany ýa-da ş.m. hyzmatyny hödürleýär.

 

Adatça müşderä gönükdirilen we iň esasy ünsümiz diňe bir ygtybarly, ygtybarly we dogruçyl üpjün edijiniň biri bolman, eýsem Hauni temmäki enjamlary üçin iň ýokary hilli Hytaý çilim çybygyny kesýän tegelek pyçak üçin alyjylarymyz üçin hyzmatdaş, iň ýokary derejäni alýarys - netijelerimiziň esasy hökmünde deňlik.Şeýlelikde, önümçilige iň ýokary hilli önümlere üns berýäris.Harytlaryň kalibrini kepillendirmek üçin berk hil dolandyryş ulgamy döredildi.
Iň oňat hilli Hytaý tegelek süýüm pyçagy,Tegelek pyçak, Biziň maksadymyz müşderilere has köp girdeji gazanmak we maksatlaryna ýetmek üçin kömek etmek.Köp zähmetiň üsti bilen, dünýädäki köp sanly müşderi bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýýarys we ýeňiş gazanýarys.Hyzmat etmek we sizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis!Bize goşulmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys!

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň