Kesilen razor süýümli pyçaklar

Haryt: 57x19x0.2mm / 57x19x0.38mm we ş.m.
Senagat razor pyçaklary Gaty wolfram karbidinden ýasalan
iň ýiti gyralary, täze razory azaldýar
bahasy we üýtgedilip bilinýän


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt: 57x19x0.2mm / 57x19x0.38mm we ş.m.
Senagat razor pyçaklary Gaty wolfram karbidinden ýasalan
iň ýiti gyralary, täze razory azaldýar
bahasy we üýtgedilip bilinýän

Goýmalar:

TheVolfram Karbid pyçakkesmek üçin aşakdaky ýaly giňden ulanylýar:
Dokary dykyzlykly PE;
Stretch Film;
Polikarbonatlar;
Bellik aksiýasy;
Alýumin folga;
Metalllaşdyrylan film;
Pes dykyzlykly PE;
Laminatlar;
LLDPE;
Bilelikdäki film;
Haly (Bu haly pyçaklary STANLEY haly pyçaklaryna we beýleki haly pyçaklaryna laýyk gelýär. Pyçaklar güýç üçin ýokary wolfram karbididir we netijeliligi kesmek üçin iki kesilen gyralar bilen bezelendir)

“CHENGDU HUAXIN CEMENTED CARBIDE CO., LTD” has ýokary kesiş gurallary bilen Senagat bazarlaryna hyzmat edýär.25 ýyldan gowrak tejribe bilen.Iň esasy zat, kesiş işiňizi gowulaşdyryp bileris.Şeýle hem, Film, folga, azyk, kagyz, süýüm we çeýe gaplama we öwrülişik pudaklarynda ulanylýan beýleki köp sanly pyçaklary saklaýarys.

Blade amatly öndürijiligi üçin, örtülmedik Razorlardan 60/80% uzak ýerine ýetirjek gaty volfram karbid materiallaryny ulanýarys.Gaty Karbid pyçaklarymyz ultra sub mikron däne volfram karbidi öndürilýär.HRA 91 gatylygy bilen gaty çydamly geýiň. Ak filmler üçin amatly we 3/4 goşmaça işlemek üçin täzeden ýitileşdirilýär.

Hyzmatymyz

1.100% hil kepilligi.100% bakja wolfram karbid çig maly (ISO9001: 2000)
2. Saýlamak üçin dürli ölçeg
3. Professional tehniki goldaw
4.Haýsydyr, standart ýa-da standart däl ululyklaryň hemmesi gowy garşylanýar
5.Kiçijik sargyt kabul ederlikli, Mugt nusgalar bar
6. Bazardaky birmeňzeş hilli zawodyň ilkinji bahasy

Wagtynda eltip bermek:

* Howa arkaly 5-10 gün. (UPS, DHL, TNT, FedEX, EMS we ş.m.)
* 25-45 gün deňizde (EXW, FOB, FCA, CIF, CPT, DAF, DDP we ş.m.)

Tölegiň şerti :
30%? 50% öňünden töleg we iberilmezden öň galyndy.

T / T.
9. Başdan ahyryna çenli iň gowy satuw hyzmaty.

Näme üçin bizi saýlamaly:

1.Siziň artykmaçlygyňyz näme?
J: Biz 100% öndüriji, bahanyň ilkinji elidigini kepillendirip bileris.

2. OEM we ODM hyzmatyny hödürläp bilersiňizmi?
J: Hawa, OEM hyzmatynda 25 ýyldan gowrak tejribämiz bar

3. Paketiňiz näme?
J: Plastmassa gutydaky pyçaklar we pyçaklar üçin adaty gaplamalarymyz, kartonlar bilen örtülensoň, agaç guty hem bar.

4. Logotipimizi çap edip bilersiňizmi?we töleg şertleriňiz?
J: Hawa, logotipleriňizi mugt, töleg şertleri bolan önümlere lazer edip bileris: 100% TT ösen ýa-da 30% goýum, ýüklemezden öň galyndy sargyt mukdaryna bagly. Hemmesini ara alyp maslahatlaşyp bolar.

5. Önümleriňiziň hili barada näme aýdyp bilersiňiz?
J: 100% hil kepilligi, Önümlerimiziň hemmesine ISO9001-2000 hil ulgamy şahadatnamasy berildi, bu Hytaýda bu pudakda iň ýokary ornymyzy tassyklaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň